piątek, 14 czerwca, 2024
PONADPODSTAWOWE

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH  im. JANA PAWŁA II

W KUDOWIE-ZDROJU

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie w przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów

 

Zarządzenie nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich szkół branżowych I stopnia

 

Część I

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do:

KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 1. Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:
 2. języka polskiego, języka angielskiego, historii
 3. języka angielskiego, biologii, chemii

KLASY SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

 1. Klasa wielozawodowa z patronatami w zawodach: kucharz, wędliniarz, ślusarz

 

KLASY TECHNIKUM

 

 1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 2. Technik logistyk

 

Klasy z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i  geografii

 

 1. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkoły.

                       

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające:

 

 1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

 

 • Punkty rekrutacyjne za wyniki egzaminu ósmoklasisty (wyrażone w skali procentowej pomnożone o dany wskaźnik), zgodnie z zasadą:

1.1.1. Liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 1. a) wynik z języka polskiego i matematyki x 0,3
 2. b) języka obcego nowożytnego x 0,2

 

1.1.2. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

 1. Liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora szkoły;

2.1. Punkty rekrutacyjne za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów – ocena: celujący
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry
 • 14 punktów – ocena: dobry
 • 8 punktów – ocena: dostateczny
 • 2 punkty – ocena: dopuszczający

 

2.1.1   KLASA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1.   j. polski, j. obcy, historia, biologia

 

2.1.2.  KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA  (wielozawodowa) :

 1. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

 

2.1.3. KLASA TECHNIKUM

 1. j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

 

 1. Liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:

3.1. Punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie                     z zasadami:

3.1.1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

3.1.2. Za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

3.1.2.1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

3.1.2..2.  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

3.1.2.3.  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

3.1.3. Za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

3.1.3.1. Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

3.1.3.2. Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

3.1.3.3. Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

3.1.4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

3.1.4.1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

3.1.4.2. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

3.1.4.3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

3.1.4.4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

3.1.4.5.  Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

3.1.4.6.  Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

3.1.5. Za osiągnięcia uzyskane uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięg ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

3.1.5.1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

3.1.5.2.  Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

3.1.5.3.  Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

3.1.5.4. Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

3.1.5.5. Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

3.1.5.6. Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

3.1.6. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

3.1.6.1. Międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

3.1.6.2. Krajowym – 3 punkty,

3.1.6.3. Wojewódzkim – 2 punkty,

3.1.6.4. Powiatowym – 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 3, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. Przeliczenie na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20 i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy – 3 punkty.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

6.1.  Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

6.1.1. Celującym – przyznaje się 30 punktów,

6.1.2. Bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

6.1.3. Dobrym – przyznaje się 20 punktów,

6.1.4. Dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

6.1.5. Dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów

 

6.2. Języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu

6.2.1. Celującym – przyznaje się 20 punktów,

6.2.2. Bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

6.2.3. Dobrym – przyznaje się 13 punktów,

6.2.4. Dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

6.2.5. Dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty

 

 

6.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44 zw ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 

6.4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44 zw ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się punkty w sposób określony w ust.1 pkt 2, ocenę języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44 zw ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym, że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o których mowa w art. 44 ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty

 

 1. Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub kończyli szkołę za granicą stosuje się odpowiednio art. 19, ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 

 1. O kolejności przyjęć do danego typu szkoły decyduje ranking liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

 

 1. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, składanie dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej ZAŁĄCZNIK NR 1 ZARZĄDZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY nr 4/2020

 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę: od 11.05. do 23.06.2020 r. do godz. 15:00, w postępowaniu uzupełniającym: od 22.07. do 27.07.2020 r. do godz. 15:00

 

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 26.06.2020 R. do 30.06.2020 R. do godz.15:00

 

2.1.  Zdjęcia (2 sztuki).

 

2.2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zdobyte w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wymienionych w punkcie I ust. 3.

 

2.3. Kopia zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów                     do Szkoły Branżowej I Stopnia)

 

2.4. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię

       specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły

      ponadpodstawowej.

 

2.5. Dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust 2 Ustawy  o systemie oświaty:

2.5.1   Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.5.2 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie                         o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów

2.5.3 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie                             samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

2.5.4  Dokument poświadczający objęcie dziecka rodziną zastępczą

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 24.06.2020 r. , w postępowaniu uzupełniającym:  do 29.07.2020 r.

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach:  do 10.07.2020 r. , w postępowaniu uzupełniającym:  do 14.08.2020 r.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły:  13.07.2020 r.,w postępowaniu uzupełniającym:  17.08.2020 r.

 

5.1. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:  od 11.05.2020 r. do 14.07.2020 r. , w postępowaniu uzupełniającym:  od 22.07.2020 r. do 18.08.2020 r.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 13.07.2020 r. do 20.07.2020 r. do godz.15:00, w postępowaniu uzupełniającym: od 17.08.2020 r. do 21.08.2020 r. do godz.15:00

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 21.07.2020 r.do godz.14:00, w postępowaniu uzupełniającym:  24.08.2020 r.  do godz.14:00

 

 1. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc                              w szkole: 21.07.2020 r. , w postępowaniu uzupełniającym: 24.08.2020 r.

 

 1. Opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach: do 22.08.2020 r., w postępowaniu uzupełniającym: do 25.08.2020 r.

 

 

Część II

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

2.1.Dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

2.2.Osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3.2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

3.3.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

3.4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3.5.Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3.6. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

3.7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

3.7.1. Listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły oraz informację o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

3.7.2.  Informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

3.7.3.Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

3.7.4. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dyrektor szkoły:

 1. Decyduje o przyjęciu uczniów do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.
 2. Przekazuje meldunki Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu (pocztą elektroniczną).

2.1. Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadpodstawowej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 

DYREKTOR              

Zespołu Szkół Publicznych

Jana Pawła II           

/-/ Jerzy Łukasik         

 

 

Serdecznie zapraszamy !

Dokumenty do pobrania:

Podanie szk. ponadpostawowa 2020-2021 aktualne

 

Skip to content