sobota, 13 lipca, 2024
SZKOŁA PODSTAWOWAZESPÓŁZESPÓŁ

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 
Zarządzenie Nr 29/2023/2024
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju 
z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej Nr 2
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt i i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z póź. zm.), rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz na podstawie § 35 Statutu Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 r. a także zarządzenia Nr 0050.19.2024 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 stycznia 2024 r.  
 
§ 1 
Informacje ogólne
 
1. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 dotyczy uczniów urodzonych w roku 2017 oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego.
 
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie Wniosku o przyjęcie ucznia wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów i złożonego w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 8 (załącznik nr 1).
 
3. Obwód szkoły obejmują ulice: Aleja Jana Pawła II, Bluszczowa, Błękitna, Boczna, Broniewskiego, Brzozowie, Chopina, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Fabryczna, Fredry, Gagarina, Główna, Jasna, Jodłowa, Karmelkowa, Kombatantów, Kościelna, Krasińskiego, Leśna, Liliowa, Lubelska, Łąkowa, Matejki, Mickiewicza, Nad Potokiem, Nałkowskiej, Norwida, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Popiełuszki, Poziomkowa, Poznańska, Radosna, Sanatoryjna, Sikorskiego, Słone, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, Szafirkowa, Szkolna, Świerkowa, Tkacka, Turystyczna, Warszawska, Wczasowa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zdrojowa, Zesłańców Sybiru.
 
4. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało w wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny 2024/2025 i posiada opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.   
 
§ 2
Zasady przyjęć
 
1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zagwarantowane miejsce  w klasie pierwszej.
 
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
 
3. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych w Uchwale Nr XXXIII/195/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.  
 
§ 3 
Zadania Komisji Rekrutacyjnej 
 
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 
2. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów, iloma wolnymi miejscami dysponuje szkoła, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 
 
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  
 
5. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice/prawni opiekunowie potwierdzili wolę zapisu w formie pisemnej (załącznik nr 2).
 
6. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
7. Ze swoich prac Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.
 
§ 4 
Terminy postępowania rekrutacyjnego 
 
 
lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz                     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 01.03.2024 r.

do 29.03.2024 r.

 

do 14.06.2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej                          i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

do 03.04.2024 r.

 

do 17.06.2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych         i kandydatów niezakwalifikowanych  

04.04.2024 r.

 

18.06.2024 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia  

do 08.04.2024 r.

 

do 24.06.2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

11.04.2024 r.

 

28.06.2024 r.

 
 
 
1. Rodzic/prawny opiekun dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 
2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego. 
 
 
§ 6 
Postanowienia końcowe 
 
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone o jeden rok szkolny.
 
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. 
 
 
 
 
Skip to content