piątek, 14 czerwca, 2024

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Do pobrania:

Podanie o przyjęcie do Szkoły Ponadpodstawowej

Informacja o pracodawcach dla uczniów SB klasa I 2022-2023

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH 
JANA PAWŁA II W KUDOWIE-ZDROJU

 

Podstawa prawna:

 

Prawo oświatowe   z dnia 14 grudnia 2016 r. art.134 ust2.pkt2., art.149, art150

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. sprawie w przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów

 

Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem     i zwalczaniem COVID-19

 

Zarządzenie nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 kandydatów.

 

Zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022..

 

Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

 

 

 

Część I

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  dla młodzieży

 

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy nabór do:

 

 

KLASY  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 1. Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:                                                                                          a) języka polskiego, języka angielskiego, historii                                                                                             b) języka angielskiego, biologii, chemii

 

KLASY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

 1. Klasa wielozawodowa z patronatem w zawodzie ślusarz

 

KLASY TECHNIKUM

 

 1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

      Klasa z rozszerzonym programem nauczania z j.angielskiego, historii sztuki

 

 1. Technik logistyk

Klasa z rozszerzonym programem nauczania z j.angielskiego, matematyki

 

 

 1. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkoły.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

                       

 

 1. Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

 

1.1. Punkty rekrutacyjne za wyniki egzaminu ósmoklasisty (wyrażone w skali procentowej pomnożone                                  o dany wskaźnik), zgodnie z zasadą:

1.1.1. Liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 1. a) wynik z języka polskiego i matematyki x 0,35
 2. b) języka obcego nowożytnego x 0,3

1.1.2. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

 

 1. Liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkołyjako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły

2.1. Punkty rekrutacyjne za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów – ocena: celujący
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry
 • 14 punktów – ocena: dobry
 • 8 punktów   – ocena: dostateczny
 • 2 punkty      – ocena: dopuszczający

 

2.1.1   KLASA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

profil humanistyczny :  j. polski, matematyka,  j. angielski, historia

profil przyrodniczy:  j. polski, matematyka,  j. angielski, biologia

 

Minimalna liczba sumy punktów rekrutacyjnych do liceum  – 65 (w przypadku niskiej liczby zakwalifikowanych uczniów do przyjęcia, szkoła dopuszcza obniżenie kryterium minimalnej liczby  punktów rekrutacyjnych).

 

2.1.2.  KLASA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  (wielozawodowa) :

 1.          polski, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne

 

2.1.3. KLASA TECHNIKUM

 1. j. polski, matematyka, angielski, informatyka

 

 1.  
 2. Liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

       Punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie                     z zasadami:

3.1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

3.2 Za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

3.2.1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

3.2.2.  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

3.2.3.  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

3.3.   Za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu  międzynarodowym  lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6  ustawy:

3.3.1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

3.3.2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

3.3.3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

3.4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

3.4.1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

3.4.2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

3.4.3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

3.4.4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

3.4.5.  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 5 punktów

3.4.6.  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

3.5.  Za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6  i ustawy o systemie oświaty:

3.5.1.  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

3.5.2.  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 7 punktów

3.5.3.  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 5 punktów

3.5.4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

3.5.5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

3.5.6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

3.6.  Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione  w pkt 3.1.2 -3.5.6, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

3.6.1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

3.6.2. krajowym – 3 punkty,

3.6.3. wojewódzkim – 2 punkty,

3.6.4. powiatowym – 1 punkt.

* Załączniki od 1 do 3b

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 3, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. Przeliczenie na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – 3 punkty.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust3 pkt4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

6.1.  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

6.1.1. celującym – przyznaje się 35 punktów,

6.1.2. bardzo dobrym – przyznaje się 30 punktów,

6.1.3. dobrym – przyznaje się 25 punktów,

6.1.4. dostatecznym – przyznaje się 15 punktów,

6.1.5. dopuszczającym – przyznaje się 10 punktów

 

6.2. języka obcego nowożytnego  oceny wyrażonej w stopniu

6.2.1. celującym – przyznaje się 30 punktów,

6.2.2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

6.2.3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,

6.2.4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

6.2.5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty

 

6.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

 

6.4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44 zw ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się punkty  w sposób określony w ust.1 pkt 2, ocenę  języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44 zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym, że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o których mowa w art. 44 zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty

 

 1. Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub kończyli szkołę za granicą stosuje się odpowiednio §6, pkt.1 pkt2, §11, §12, §13     Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
 2. O kolejności przyjęć do danego typu szkoły decyduje ranking liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, składanie dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

 1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna): od 16.05.2022 do 20.06.2022 r. do godz. 15:00,  w postępowaniu uzupełniającym: od 2.08.2022r. do 4.08.2022r. do godz. 15:00

 

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 06.2022 r. do 13.07.2022 r. do godz.15:00.

 

 1. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje: od 24.06.2022r. do 13.06.2022r. do godz.15.00

3.1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zdobyte w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wymienionych w ust. 3.

3.2. Zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów  do Branżowej Szkoły I Stopnia).

3.3. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię

       specjalistyczną w sprawie braku przeciwwskazań do zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego (dotyczy 14 – letnich kandydatów  do Branżowej Szkoły I Stopnia).

3.4. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię

       specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły

      ponadpodstawowej.

 • Dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu § 150 Prawo Oswiatowe:
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka rodziną zastępczą

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach: do 13.07.2022 r. , w postępowaniu uzupełniającym:  do 4.08.2022 r.

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych branych pod uwagę                                w postępowaniu rekrutacyjnym:  do 20.07.2022 r. w postępowaniu uzupełniającym:  do 12.08.2022 r.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                        i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły:07.2022r. w postępowaniu uzupełniającym: 16.08.2022 r.

 

6.1. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe w Branżowej Szkole I Stopnia, skierowania  na badanie do lekarza medycyny pracy  oraz sanepidu ( w zawodzie kucharz, fryzjer, sprzedawca):  od 16.05.2022 r. do 25.07.2022r. , w postępowaniu uzupełniającym:  od 2.08.2022 r. do 16.08.2022 r.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 22.07.2022r. do 29.07.2022r. do godz.15:00, w postępowaniu uzupełniającym: od 17.08.2022 r. do 22.08.2022 r. do godz.15:00.

7.1. Zdjęcia (2 sztuki).

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 1.08.2022 r.do godz.14:00, w postępowaniu uzupełniającym:  23.08.2022 r.  do godz.14:00

 

 1. 9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowj kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc                              w szkole: 08.2022 r. , w postępowaniu uzupełniającym: 23.08.2022 r.

 

 1. Opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach: do 2.08.2022 r., w postępowaniu uzupełniającym: do 24.08.2022 r.

 

Część II

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

2.1. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

2.2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

3.1.sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

3.2  sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

3.3. sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

3.4.  sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

3.5. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności listę kandydatów sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

 

Dyrektor szkoły:

 1. Decyduje o przyjęciu uczniów do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.
 2. Przekazuje meldunki Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu (pocztą elektroniczną).

2.1. Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadpodstawowej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 

 

Do pobrania:

Podanie o przyjęcie do Szkoły Ponadpodstawowej

PROPOZYCJE miejsc, w których mogą odbywać się praktyki zawodowe

 

Skip to content