sobota, 13 lipca, 2024

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w okresie zagrożenia pandemią COVID-19

Niniejszy Regulamin powstał z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, w oparciu o Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II z dnia 20 maja 2020r., w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłodzku, Radą Rodziców i organem prowadzącym. Celem Regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeniem wirusem SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

1

Wytyczne ogólne

 1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: zachowanie 1,5 m odległości, zakrycie ust i nosa, dezynfekcja rąk, ograniczone przemieszczanie się po szkole, ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 5. Młodsi uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Obowiązuje zasada – jeden uczeń – jeden rodzic/opiekun.
 6. W przypadku wątpliwości, czy uczeń jest zdrowy możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia w tym dniu na zajęcia). (Załącznik nr 1)
 7. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie/uczniowie/nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 8. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Uczniowie, którzy z różnych powodów nie mogą dezynfekować rąk płynem (np. z powodu alergii) zobowiązani są do noszenia rękawiczek jednorazowych lub do przecierania rąk osobistymi chusteczkami do dezynfekcji.
 9. Podczas wejścia do budynku szkoły należy zachować bezpieczny dystans 1,5 m od kolejnej osoby.
 10. Na terenie każdego budynku szkoły obowiązuje zasada noszenia maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych: hol, toalety, szatnie, ciągi komunikacyjne.
 11. W salach lekcyjnych, po zajęciu miejsc, nie ma nakazu noszenia maseczek.
 12. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane, dezynfekowane i wietrzone.
 13. Sala, w których odbywają się zajęcia, powinny być wietrzone, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 14. We wszystkich budynkach szkoły znajdują się termometry bezdotykowe, które będą używane w wypadku zaobserwowania niepokojących objawów  chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 15. W trakcie przerw, przy sprzyjającej aurze, uczniowie powinni korzystać z boisk, terenów zielonych i placów wokół budynków szkoły. Kategorycznie zabrania się opuszczania terenu szkoły podczas przerw.
 16. Podczas przerw obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m.
 17. Po powrocie z terenów przyszkolnych należy zdezynfekować ręce lub dokładnie je umyć.
 18. W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy będzie myty i dezynfekowany po każdym dniu zajęć.
 19. W salach lekcyjnych wszystkie ławki, krzesła, klamki będą dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 20. W salach komputerowych oraz w pozostałych salach, w których znajdują się komputery – klawiatury będą dezynfekowane po każdych zajęciach.
 21. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 22. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor w porozumieniu z  organem prowadzącym i nadzorem pedagogicznym zawiesza zajęcia na terenie szkoły.

2

Forma kształcenia

 1. W sytuacji zaliczenia powiatu kłodzkiego do strefy zielonej w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
 2. W przypadku zaliczenia powiatu kłodzkiego do strefy żółtej dyrektor w porozumieniu z PPIS i organem prowadzącym podejmuje decyzję o wprowadzeniu:
 1. a) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych klasy, kilku klas, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub kilku zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego).
 2. b) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (zdalnego).
 1. W przypadku zaliczenia powiatu kłodzkiego do strefy czerwonej dyrektor w porozumieniu z PPIS i organem prowadzącym podejmuje decyzję o wprowadzeniu kształcenia zdalnego oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (zdalnego).
 2. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 2 i 3 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

3

Nauczyciele

 1. Nauczyciel w trakcie lekcji dobrowolnie zabezpiecza się maseczką/przyłbicą.
 2. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów/rodziców/prawnych opiekunów z Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w okresie zagrożenia pandemią COVID-19.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sal lekcyjnych podczas zajęć oraz przerw a także do dezynfekowania klawiatury komputera, jeżeli opuszcza daną salę.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uczniom uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 5. Nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom o konieczności noszenia maseczek w częściach wspólnych szkoły (hol, korytarze, ciągi komunikacyjne, toalety itp.).
 1. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, wychowawcę, rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz odprowadzić dziecko do IZOLATKI.
 2. Nauczyciel powyżej 60 roku życia, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może uczestniczyć w posiedzeniach rad pedagogicznych, zespołów wychowawczych i innych spotkań organizowanych na terenie szkoły, w formie zdalnej.

4

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzać/wysyłać do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są do mierzenia temperatury dziecka w domu, przed wyjściem do szkoły. Temperatura powyżej 37,5°C jest rekomendowana przez PPIS jako czynnik wskazujący na pozostawienie dziecka w domu.
 4. Rodzice są zobowiązani do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktów (numerów telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. (Załącznik nr 2)
 5. Rodzice są zobowiązani do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz do przestrzegania ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 w życiu rodzinnym i społecznym.
 6. Rodzice powinni regularnie przypominać dziecku o konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, czy odpowiednim zasłanianiu nosa i ust podczas kichania czy kałsania.
 7. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek
 8. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania  epidemii COVID-19.
 9. Jeśli rodzice zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą posyłać dziecka do szkoły i przychodzić do niej.
 10. O podejrzeniu choroby COVID-19 muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

5

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowotną i podjęcia wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i inne osoby zatrudnione w placówce przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z innymi osobami z zachowaniem dystansu odległości.
 4. Podczas wykonywanych czynności służbowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp.) zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika – kosza wyposażonego w worek.
 6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, wodoodporne fartuchy i inne, należy dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta; maseczki  i fartuchy wielokrotnego użytku należy prać temperaturze co najmniej 60°C i wyprasować.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w placówce w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Pracownicy obsługi zobowiązani są do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości,
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni gładkich: blatów, poręczy krzeseł itp.
 • dezynfekcji toalet, baterii umywalkowych, umywalek, koszy na śmieci itp.,
 • dezynfekcji pomocy dydaktycznych i innych przyrządów używanych przez uczniów i nauczycieli podczas zajęć,
 • wietrzenia sprzątanych pomieszczeń,
 • monitorowania poziomu płynów do dezynfekcji rąk oraz poziomu mydła w toaletach.
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.

6

Organizacja pracy szkoły w budynku na ul. Pogodnej 9

 1. Wszyscy uczniowie wchodzą do budynku głównym wejściem. Obowiązuje zasada dezynfekcji rąk przy wejściu, noszenia maseczek w częściach wspólnych i zachowania bezpiecznej odległości 2,5 m.
 2. Każda klasa przypisana jest do jednej sali podczas wszystkich zajęć.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się, w miarę możliwości, na świeżym powietrzu.
 4. Podczas zajęć i przerw lekcyjnych można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, myć lub prać.
 5. Uczniowie korzystają z przerw według harmonogramu ustalonego przez wychowawców pracujących na danej kondygnacji. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 6. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 7. Jeżeli podczas przerwy na korytarzu przebywa jedna klasa, nie ma obowiązku noszenia maseczek/przyłbic.

7

Organizacja pracy szkoły w budynku na ul. Szkolnej 8

 1. Wchodzenie uczniów do szkoły i ich wychodzenie odbywa się trzema wejściami; obowiązuje zasada dezynfekcji rąk przy wejściu, noszenia maseczek w częściach wspólnych i zachowania bezpiecznej odległości 2,5 m.:
 • Klasy: IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va – wejściem z tyłu szkoły, od strony boiska,
 • klasy: VIa, VIb, VIc, VId – wejściem głównym,
 • klasy: VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb, VIIIc – wejściem z boku szkoły.
 1. Poszczególne klasy uczą się w przypisanych im salach.

Na parterze szkoły:

 • klasa IIIa – sala nr 15
 • klasa IIIb – sala nr 12
 • klasa IVa – sala nr 13
 • klasa IVb – sala nr 16
 • klasa Va – sala nr 14

Na pierwszym piętrze szkoły:

 • klasa VIa – sala nr 33
 • klasa VIb – sala nr 25
 • klasa VIc – sala nr 41
 • klasa VId – sala nr 24

W celu zmniejszenia liczby uczniów przebywających podczas przerw na II piętrze klasa VIc po każdej lekcji jest sprowadzana przez nauczyciela na I piętro.

Pozostałe klasy uczą się na drugim piętrze szkoły.

8

Organizacja pracy szkoły w budynku na ul. Zdrojowej 22a

 1. Wchodzenie uczniów do budynku szkoły odbywa się dwoma wejściami; obowiązuje zasada dezynfekcji rąk przy wejściu, noszenia maseczek w częściach wspólnych i zachowania bezpiecznej odległości 2,5 m.:
 • wejściem głównym – dla tych uczniów, którzy w danym dniu rozpoczynają zajęcia na parterze,
 • wejściem z tyłu szkoły – dla tych uczniów, którzy w danym dniu rozpoczynają zajęcia na sali gimnastycznej lub na piętrze.
 1. Wychodzenie uczniów z budynku szkoły odbywa się dwoma wejściami:
 • wejściem głównym – dla tych uczniów, którzy wychodzą z sal usytuowanych na parterze,
 • wejściem z tyłu szkoły – dla tych uczniów, którzy wychodzą z sali gimnastycznej lub z sal usytuowanych na piętrze.

9

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. W pierwszej kolejności ze świetlicy szkolnej skorzystać mogą te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką dziecka.
 2. Podczas zabaw świetlicowych można używać tylko takich przyrządów, które można łatwo zdezynfekować.
 3. Uczniowie przebywający na świetlicy korzystają tylko ze swoich przyborów szkolnych.
 4. W salach świetlicowych mogą przebywać tylko uczniowie, których rodzice podpisali Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 5. Podczas zajęć świetlicowych zalecane jest, w razie sprzyjającej pogody, wychodzenie na spacery. (Odpowiednia zgoda rodziców zawarta jest w Kartcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej).

10

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej, dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły, będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością (stolikami lub taśmą na podłodze) – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikiem.
 3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 4. Wyznaczone zostaną miejsca na odłożenie oddawanych książek na dwu dniową kwarantannę z datą zwrotu.
 5. Po przyjęciu książek po kwarantannie należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klwaiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

11

Zasady pracy sekretariatu szkoły

 1. W sekretariacie szkoły może przebywać jeden petent zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę.
 2. Sprawy dotyczące uczniów rodzic winien przede wszystkim załatwiać drogą mailową lub telefoniczną.

12

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia

 1. W każdym budynku szkoły przygotowane jest miejsce, tzw. miejsce izolacji lub IZOLATKA, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 2. W IZOLATCE uczeń przebywa z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 3. W przypadku zaobserwowania u ucznia oznak choroby, w tym podwyższonej temperatury powyżej 37,5°C, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który ma obowiązek  skontaktowania się  z rodzicami/opiekunami ucznia w celu odebrania go ze szkoły. Należy poinstruować rodziców/opiekunów o konieczności konsultacji medycznej.  
 4. Każdą tego typu sytuację wychowawca odnotowuje w e-dzienniku
 5. O zaistniałej sytuacji dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, powiadamia PPIS w Kłodzku  tel. 74 867 33 23 wew. 14, 74 867 35 26 wew. 14 oraz organ prowadzący tel. 74 8621 717.
 6. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i PPIS w Kłodzku. O podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.
 7. Miejsce, obszary, w których przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z zapisanymi w Regulaminie zasadami.
 8. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

13

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie objawy wskazujące na zarażenie chorobą COVID-19 (podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu, intensywny kaszel, utrata węchu i smaku lub inne) nie może przychodzić do pracy i powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
 2. Pracownik ten winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i stacją sanitarno – epidemiologiczną nr tel. 74 867 33 23 wew. 14, 74 867 35 26 wew. 14.
 3. Jeśli choroba ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji i izoluje się od wszystkich w IZOLATCE.
 4. W/w pracownik, o ile jego/jej stan zdrowia na to pozwoli, przebywa w IZOLATCE sam i oczekuje na przybycie odpowiednich służb medycznych.
 5. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 6. Dyrektor w porozumieniu z PPIS i organem prowadzącym ustala dalszy sposób postępowania celem ochrony uczniów i pozostałych pracowników szkoły przed zarażeniem.
 7. Pomieszczenie, obszar w którym przebywał i poruszał się pracownik zarażony zostaje gruntowanie zdezynfekowane.
 8. Po potwierdzeniu przypadku zarażenia chorobą CPVID-19 zostają powiadomieni wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice.
 9. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku/budynkach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

14

Postępowanie z pomieszczeniami w przypadku
podejrzenia zakażeniem u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju został skierowany do szpitala z podejrzeniem COVID-19, dyrektor szkoły w porozumieniu z PPIS w Kłodzku może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania czynności sanitarno-epidemiologicznych.

15

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin może być modyfikowany.
 3. Regulamin zostanie opublikowany na stronie szkoły i przesłany jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniony z formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z Regulaminem podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w Regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane wszystkie zainteresowane osoby.
 6. Tracą moc Procedury bezpieczeństwa obwiązujące w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju z dnia 27 maja 2020 r.

 

 Do pobrania:     Regulamin       Załącznik nr 1      Załącznik nr 2 

Skip to content