piątek, 14 czerwca, 2024
SZKOŁA PODSTAWOWAZESPÓŁZESPÓŁ

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Zarządzenie Nr 22/2022/2023

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej Nr 2

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt i i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.), rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz na podstawie § 35 Statutu Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju z dnia 26 lutego 2021 r. a także zarządzenia Nr 0050.27.2023 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 lutego 2023 r. 

zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zespole szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju                         
lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2023 r. do 27.03.2023 r. do 12.06.2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do 31.03.2023 r. do 16.06.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2023 r. 22.06.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia do 06.04.2023 r. do 26.06.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.04.2023 r. 28.06.2023 r.

 

*rodzic – należy przez to rozumieć opiekuna prawnego dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.

  • 2. Wzór wniosku o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Zgłoszenia i wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły:

https://zsp-kudowa.pl w zakładce Rekrutacja, w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 8.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor szkoły

Sylwia Bielawska

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zarządzenie Nr 22/2022/2023 w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej


WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DO SZKOŁY

Skip to content