HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

1. Przypomnienie zasad egzaminu ósmoklasisty uczniom i rodzicom (wychowawca w porozumieniu z pedagogiem). Do 28 września 2020 r.
2. Złożenie przez rodziców ucznia wniosku – deklaracji o wyborze języka nowożytnego (niemiecki lub angielski) Do 30 września 2020 r.
3. Złożenie przez rodziców ucznia zaświadczenia o stanie zdrowia lub opinii PPP, w celu skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Do 15 października 2020 r.
4. Pisemne porozumienie dyrektora szkoły z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące w/w dostosowań. Do 8 listopada 2020 r.
5. Informacja pisemna rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. wychowawca w porozumieniu z pedagogiem). Do 20 listopada 2020 r.
6. Złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.  Do 25 listopada 2020 r.
7. Zwolnienie ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Zwolnienie wydaje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Do 2 grudnia 2020 r.
8. Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie deklaracji, którą złożyli do 30 września 2020 r. Do ok. 15 stycznia 2021 r.

(3 miesiące przed egzaminem)

9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE, za pośrednictwem dyrektora szkoły, informację o zmianie deklaracji, którą złożyli do 30 września 2020 r. Do ok. 30 marca 2021 r.

(nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem)

10. Termin główny egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. 25.05.2021 r.
11. Termin główny egzaminu ósmoklasisty z języka matematyki. 26.05.2021 r.
12. Termin główny egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego lub angielskiego. 27.05.2021 r.
13. Termin dodatkowy z języka polskiego. 16.06.2021 r.
14. Termin dodatkowy z matematyki. 17.06.2021 r.
15. Termin dodatkowy z języka niemieckiego lub angielskiego. 18.06.2021 r.
16. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji. 8.07.2021 r.
17. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji. 9.07.2021 r.
Skip to content