czwartek, 18 kwietnia, 2024

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

 

1.

Przypomnienie zasad egzaminu ósmoklasisty uczniom i rodzicom (wychowawca w porozumieniu z pedagogiem).

Do 28 września 2021 r.

Wychowawcy klas

2.

Zapoznanie uczniów i rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu

Do 28 września 2021 r.

Wychowawcy klas

3.

Złożenie przez rodziców ucznia wniosku – deklaracji wstępnej dotyczącej wyboru języka obcego nowożytnego (niemiecki lub angielski)

Do 30 września 2021 r.

Wychowawcy klas

4.

Złożenie przez rodziców ucznia zaświadczenia o stanie zdrowia lub opinii PPP, w celu skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

Do 15 października 2021 r.

5.

Informacja pisemna rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Do 22 listopada 2021 r.

Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem

6.

Złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

Do 25 listopada 2021 r.

7.

Zwolnienie ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Zwolnienie wydaje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Do 2 grudnia 2021 r.

8.

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie deklaracji, którą złożyli do 30 września 2020 r.

Do 1 marca 2022 r.

9.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim mogą przekazać do OKE, za pośrednictwem dyrektora szkoły, informację o zmianie deklaracji, którą złożyli do 30 września 2020 r.

Do ok. 30 marca 2022 r.

(nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem)

10.

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy.

Do 24 marca 2021 r.

11.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty.

Do 25 kwietnia 2022 r.

12.

Przeprowadzenie szkolenia dla zespołów nadzorujących przebieg egzaminu.

Do 23 maja 2022 r.

13.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

24 maja 2022 r.

14.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty z języka matematyki.

25 maja 2022 r.

15.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego lub angielskiego.

26 maja 2022 r.

16.

Termin dodatkowy z języka polskiego.

13 czerwca 2022 r.

17.

Termin dodatkowy z matematyki.

14 czerwca 2022 r.

18.

Termin dodatkowy z języka niemieckiego lub angielskiego.

15 czerwca 2022 r.

19.

Ogłoszenie wyników przez CKE

1 lipca 2022 r.

20.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji.

Od 7 lipca 2022 r.

21.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji.

8 lipca 2022 r.

 

Skip to content