sobota, 13 lipca, 2024

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsp-kudowa.pl/

Data publikacji: 16.09.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.10.2020 r.

1. W zakresie dostępności cyfrowej strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.02.2021 r.

2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 99.78 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej.

Osoba kontaktowa: Janusz Engel

Adres e-mail: admin@zsp-kudowa.pl

Telefon: 796 779 262

Procedura wnioskowo – skargowa.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły przy ul. Szkolnej 8

ANALIZA STANU OBECNEGO

·       Do budynku prowadzą trzy wejścia – od strony ul. Szkolnej, z boku budynku i z tyłu budynku – od strony boiska.

·       Żadne wejście do budynku nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

·       Przy głównym wejściu do budynku (od ul szkolnej) znajduje się podjazd umożliwiający wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i dla osób z innymi wózkami;

·       W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy. Winda nie jest wyposażona w system komunikatów głosowych.

·       Sekretariat szkoły znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia głównego.

·       Przy budynku są dwa miejsca wydzielone do parkowania dla osób niepełnosprawnych; Miejsca te są oznakowane wyłącznie znakami pionowymi; Parking znajduje się z tyłu budynku szkoły.

·       Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku; Jest  oznakowana symbolem znajdującym się na drzwiach toalety;

·       Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

·       Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety i gabinety).

·       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

·       W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Szkoła zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

·       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a.

 

 

 

Budynek na ul. Pogodnej 9

·       Do szkoły prowadzą dwa wejścia – jedno od strony ul. Pogodnej, drugie – z boku szkoły.

·       Wejście od strony ul. Pogodnej znajduje się na poziomie gruntu, co umożliwia wjazd do szkoły dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i innych osób z wózkami;

·       Żadne wejście do budynku nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

·       Budynek nie posiada windy;

·       W tym budynku nie ma sekretariatu; gabinet dyrektora znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku, po prawej stronie.

·       Przy budynku jest jedno miejsce wydzielone do parkowania dla osób niepełnosprawnych; Miejsce to jest wyraźnie oznakowane znakami poziomymi i pionowymi (pomalowane na niebiesko);

·       Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku, po lewej stronie;

·       Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

·       Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku: sale lekcyjne, toaleta, gabinet dyrektora.

·       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

·       W budynku, w chwili obecnej, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

·       Szkoła zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 

 

Budynek przy ul. Zdrojowej 22 a

·       Do szkoły prowadzą dwa wejścia – od strony placu i z boku budynku.

·        

·       Wejście od strony placu znajduje się na poziomie gruntu, ale aby wejść do holu szkoły trzeba pokonać schody. W budynku nie ma podjazdu.

·       Budynek nie posiada windy;

·       Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

·       W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

·       Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

·       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

·       W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

·       Szkoła zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 

 

 

Skip to content