piątek, 14 czerwca, 2024

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Do pobrania:

Informacja o pracodawcach dla uczniów SB klasa I 2024-2025

Podanie o przyjęcie do Szkoły Ponadpodstawowej 2024-2025

Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

JANA PAWŁA II W KUDOWIE-ZDROJU

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się, zgodnie z terminarzem rekrutacji, w sekretariacie szkoły przy ul. Zdrojowej 22a .

Część I

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  dla młodzieży

 1. W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do: klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia.
 2. Do każdej klasy pierwszej wybranej szkoły przyjętych będzie maksymalnie 32 uczniów. Minimalna liczba uczniów wymagana do utworzenia klasy pierwszej to 15.
 3. Uczniowie przyjmowani będą do wybranego oddziału wybranej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 

 I. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

 1. Kandydat ubegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów:
 • 100 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wynik przedstawiony w procentach:

z języka polskiego – mnoży się przez 0,35

matematyki – mnoży sie przez 0,35

języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

 • 72 punkty rekrutacyjne w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub biologia);

     Za oceny wyrażone w stopniu można uzyskać następującą liczbę punktów:

za celujący – 18 punktów

za bardzo dobry – 17 punktów

za dobry – 14 punktów

za dostateczny – 8 punktów

za dopuszczający – 2 punkty

 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem– 7 punktów
 • Maksymalnie 18 punktów rekrutacyjnych za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022 r. sprawie w przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z takiego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jdenorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia.

 • 3 punkty rekrutacyjne za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty według § 8 rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022 r. sprawie w przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów.
 1. Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub kończyli szkołę za granicą stosuje się odpowiednio §6, pkt.1 pkt2, §11, §12, §13 rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
 2. O kolejności przyjęć do danego typu szkoły decyduje ranking liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Część II

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, składanie dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych

lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełnijącym
1. Złożenie (lub zmiana) wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  

od 16.05.2024      

do 17.06.2024     

do godz. 15.00

 

od 24.07.2024

do 25.07.2024

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej               i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  

od 21.06.2024

do 05.07.2024

do godz. 15.00

 

 

————————-

3. Możliwość  zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na   zamianę szkół, do których kandyduje od 21.06.2024

do 05.07.2024

do godz. 15.00

 

————————–

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły  

15.07.2024

do godz. 15.00

 

01.08.2024

do godz. 15.00

7. Wydawanie dla kandydatów do szkoły branżowej skierowania  na badanie lekarskie od 16.05.2024

do 16.07.2024

od 24.07.2024

do 02.08.2024

8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej i

oryginału zaświadczenia o

szczegółowych wynikach egzaminu

ósmoklasisty, o ile nie zostały one

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

 

od 16.07.2024

do 22.07.2024

 

 

 

 

 

 

 

od 02.08.024

do 08.08.2024

9. Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną  listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

23.07.2024

do godz. 12.00

09.08.2024

do godz. 12.00

10. Przekazanie kuratorowi oświaty przez komicję rekrutacyjną informacji o wolnych miejscach w szkole. 23.07.2024 r.

do godz. 15.00

09.08.2024

do godz. 15.00

Część III

Komisja Rekrutacyjna

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej;
 • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
 • sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
 • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członkówów komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności listę kandydatów sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Część IV

Dyrektor Szkoły

 1. Przekazuje meldunki Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu (pocztą elektroniczną), niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadpodstawowej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.
Skip to content